نکاتی درخصوص تکمیل قراردادبرق

برق
مدیران محترم دفاتر پیشخوان درخصوص فرم تمدید قراردادبرق حتما مشخصات خود را در صفحه اول تایپ کنند ودر قسمت ماده 15 آدرس کامل خود را تایپ نمایند نام پیمانکار که همان دفتر می باشد در قسمت پایین قرارداد تایپ شود.
قراردادبرق

قراردادبرق

تذکر
مدیران محترم دفاتراستان سمنان
باسلام واحترام
نظربه اینکه باپیگیریهای انجمن صنفی قراردادآندسته ازدفاتری که خدمات برق راارائه مینمایندتمدید میگردد لذابه پیوست فرم قراردادبه حضورارسال میگردد خواهشمنداست پس ازمطالعه وامضاومهردفتربایک نسخه ازبیمه تضامین معتبرحداکثرتاتاریخ 93/8/10 به آدرس انجمن ارسال فرمایید بدیهی است به قراردادهای امضاوارسال شده پس ازتاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهدشد ودسترسی دفاتربه خدمات قطع خواهدگردید .
فایل قرارداد :
قراردادبرق
روابط عمومی دفاترپیشخوان استان سمنان

قابل توجه دفاترارائه کننده خدمات برق

برق

مدیران محترم دفاترپیشخوان دولت که خدمات برق دردفترارائه مینمایند توجه داشته باشند کارمزد اعلامی ازسوی انجمن باتعرفه اعلامی از سوی اداره برق متفاوت بوده وکارمزدهابصورت نقدی ازمشترکین دریافت نماییدو تعرفه های اداره برق کمافی السابق به حساب شرکت برق واریز میگردد ودفاترملزم به رعایت آن مطابق روال قبل میباشند.

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

ارسال مدارک درپایان هرروز به اداره گاز

به اطلاع مدیران محترم دفاتری که باشرکت گاز قرارداددارندمیرساندمدارک تحویلی از مشترکین محترم شرکت گاز هرشهرستان بایستی تاپایان همانروزنسبت به ارسال کلیه مدارک به شرکت گازشهرستان خوداقدام ورسید مربوطه رادریافت نمایند بدیهی است طبق مفادقراردادمسئولیت ناشی از عدم تحویل پرونده ها درهمانروز برعهده مدیر دفترمیباشد وبه طورقاطع بادفتربرخورد خواهدگردید.لذاشایسته است جهت جلوگیری از قطع سرویس یاپیامدهای قانونی بعدی آن که متوجه انجمن صنفی میباشد وبه وجهه کاری دفاترلطمه خواهد خوردبانظم کامل وبه صورت مرتب نسبت به ارسال پرونده ها اقدام لازم رامعمول فرمایید.
images

باتشکرروابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

نرخ خدمات برق دردفاترپیشخوان استان

مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان سمنان باسلام واحترام به پیوست نرخ جدیدخدمات برق به حضوراعلام میگردد وازتاریخ 93/08/01 قابل اجرامیباشد لذاشایسته است مدیران محترم ضمن نصب نرخنامه درمعرض دیدمشترکان محترم نسبت به ارائه بیمه نامه تضامین معتبراقدام نمایندعدم ارائه بیمه نامه تاده(10) روزکاری موجب قطع مجوزدسترسی به ارائه خدمات برق میگرددضمنا نمونه قرارداد بااداره برق به زودی برروی سایت قرارخواهدگرفت
مجدداتاکیدمیگردد مهلت ارسال بیمه نامه های تضامین از امروز به مدت 10روزمیباشدکه به هیچ عنوان فابل تمدید نیست
کارمزد خدمات برق

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

توضیحات رییس انجمن درخصوص قراردادپست بانک

مدیران محترم دفاترپیشخوان ذیلا عین مطلب ریاست محترم انجمن صنفی جهت استحضاربه حضوراعلام میگردد:
images
به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر استان می‌رساند در مورخه 26/7/93در محل استانداری با حضور رئیس محترم کارگروه و مدیریت محترم پست بانک جلسه ای پیرامون قرارداد پست بانک برگزار گردید که در آن جلسه دغدغه دفاتر در خصوص انعقاد قرارداد مطرح گردید که مدیریت محترم پست بانک در خصوص قرارداد فعلی اظهار داشتند قرارداد بصورت یکنواخت در کل کشور تدوین و همه ملزم به رعایت آن می باشیم و نمی توانیم در آن دخل وتصرف داشته باشیم اگر انجمن‌ها پیشنهادی دارند کتبا به پست بانک اعلام، تا موارد به مرکز اعلام گردد و در آنجا تصمیم‌گیری نمایند واین اطمینان را به دفاتر استان که اکثریت قاطع به سلامت کار می‌کنند می‌دهم با امضاء این قرارداد هیچ مشکلی متوجه آنها نخواهد بود و این قرارداد برای کسانی مشکل ساز است که به دنبال سوء استفاده از مسائل مالی می باشند.
در نهایت ریاست محترم کارگروه مطالب ارزشمندی در خصوص تعامل با دفاتر پیشخوان جهت انعقاد قرارداد به مدیریت محترم پست بانک اعلام فرمودند که خود نشاندهنده حساسیت کارگروه نسبت به قراردادها می‌باشد که جا دارد از ایشان و دبیرمحترم کارگروه تشکر وقدردانی نمایم در نهایت پس از شنیدن صحبت‌های مدیریت محترم پست بانک واینکه در رسیدگی به مشکلات دفاتر تعامل بیشتری با انجمن برقرار گردد به کلیه دفاتر استان که همگی آنها به لحاظ سلامت مالی زبانزد سایر استانها می‌باشند اعلام می گرددامضاء قرارداد وتعهد محضری برای آنان مشکل ساز نخواهد بود و فقط کسانی با این این قرارداد مشکل دارند که به دنبال سوء استفاده از مسائل مالی می‌باشند لذا شما که همگی از دفاتر زحمتکش وپاک استان می‌باشید از امضاء اینگونه قراددادها واهمه نداشته و با آرامش خاطر می‌توانید نسبت به امضاء قرارداد یا تمدید آن اقدام نمایید .