برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده

index
مجمع عمومی عادی وفوق العاده انتخاب بازرسین واصلاح ماده30اساسنامه و انتخاب دونفراعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده درمورخ 93/6/16بعداز برقراری همایش درمحل فرمانداری شاهرود برگزارمیگرددشرکت کلیه اعضاء انجمن درمجمع الزامی میباشد

دومین همایش دفاترپیشخوان دولت استان سمنان

images

به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان سمنان میرساند دومین همایش دفاتراستان ساعت 8صبح مورخ 93/6/16 درمحل فرمانداری شاهرود برگزارمیگردد ازکلیه مدیران محترم جهت شرکت درهمایش دعوت بعمل می آید

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان وکارگروه دفاترپیشخوان استان سمنان

تسلیت به همکار

برادربزرگوارجناب آقای محمدرضااسکندریان غم ازدست دادن عزیزان سخت است وطاقتفرسا درگذشت مادربزرگ گرامیتان رابه شماوخانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آنمرحومه طلب مغفرت وبرای شماطول عمرازایزدمنان خواستاریم
index
هیئت مدیره واعضاء انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

تمدید بیمه تضامین مسئولیت مدیران دفاتر

به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتراستان میرساندباعنایت به تاکید انجمن صنفی وکارگروه دفاترپیشخوان برضرورت تمدید به موقع بیمه نامه ها دراسرع وقت نسبت به تمدید بیمه نامه تضامین معتبراقدام فرمایید لذا مسئولیت عدم تمدید به موقع متوجه شخص مدیردفترخواهدبود

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

اجرای نرخ خدمات آب -پایانه ها وثبت احوال از93/06/01

مدیران محترم دفاترباعنایت به مصوبه پنجاه وششمین جلسه کارگروه دفاترپیشخوان استان به پیوست نرخ خدمات فوق الذکراعلام میگردد شایسته است مدیران محترم ضمن درج تعرفه هادرمعرض دیدعموم نسبت به رعایت نرخ ازتاریخ 93/06/01 اقدام لازم رامعمول فرمایند.بدیهی است تاقبل ازتاریخ فوق الذکر نرخهای سابق معتبرخواهدبود

کارمزد خدمات آب

کارمزد خدمات اداره کل حمل و نقل و پایانه ها

کارمزد خدمات ثبت احوال

روابط عمومی انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان سمنان

نقطه نظرات درخصوص امورمشترکین تلفن همراه

Hamrah-e-Avval-Mobile-Network-Mobile-Communication-Company-of-Iran-MCI
مدیران محترم دفاترپیرواعلام امورمشترکین تلفن همراه درخصوص ارائه نقطه نظرات وبیان کلیه مطالب درخصوص مواردذکرشده دربخشنامه خواهشمنداست نسبت به موضوع فوق اظهارنظرات خودرابه جناب آقای نوری یابه آدرس ایمیل ایشان تحویل نمائید.
شایسته است مدیران محترم نظربه اهمیت موضوع حدالامکان نقطه نظرات خودراتازمان مقرر(93/05/25)ارائه فرمایند .
روابط عمومی انجمن صنفی استان سمنان